Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatnościJesteś tutaj: Strona główna / Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego abrams.sklep.pl (wersja obowiązująca od dnia 11.01.2016 r.)

§1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego (dalej zwanym w treści Regulaminu Sklep), oferującego sprzedaż towarów na stronie internetowej https://abrams.sklep.pl (dalej zwanym w treści Regulaminu Sprzedawca).

2. Korzystanie ze Sklepu należącego do Sprzedawcy oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu jak również oznacza, że wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedawca oferuje Klientom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do złożenia zamówienia.

3. Sklep realizuje wyłącznie zamówienia, dla których wskazanym przez Klienta miejscem dostawy jest terytorium Polski. Na prośbę Klienta Sklep może zrealizować zamówienie poza granicami Polski, jednakże realizacja tegoż zamówienia może nastąpić jedynie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z Klientem szczegółów zamówienia, szczególności takich jak: kosztów wysyłki, możliwego czasu przesyłki, jak i sposobu zapłaty za zamówienie. Decyzja o realizacji zamówienia poza granicami Polski należy wyłącznie do Sklepu.

§ 2

CENY I PRODUKTY

1. Wszystkie ceny widniejące w Sklepie, jak również opisy i zdjęcia produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie ceny towarów podane w Sklepie internetowym Sprzedającego, są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla Kupującego w chwili złożenia zamówienia. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Klient sam wybiera sposób dostawy towaru. W momencie finalizowania zamówienia, po wyborze sposobu dostawy towaru, Klient otrzymuje informacje o kosztach przesyłki. 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania do nich zmian.

5. Sklep oferuje do sprzedaży elementy i zestawy automatyki przemysłowej i armatury.

§ 3

ZAMAWIANIE TOWARU 

1. Wszelkie treści zawarte w domenie abrams.sklep.pl na wszelkich podstronach należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę. Dotyczy to wszystkich, bez wyjątku oferowanych na stronie produktów.

2. Każdy Klient może złożyć zamówienie w Sklepie poprzez dokonanie rejestracji w Sklepie, bądź bez rejestracji poprzez samo wypełnienie formularza zamówienia. Rejestracja nie jest konieczna do dokonania zakupów w Sklepie. Utworzenie i posiadanie konta jest bezpłatne.

3. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie są odbywają się poprzez dokonanie wyboru towaru, a następnie umieszczenie go w Koszyku poprzez kliknięcie opcji „Dodaj do koszyka”.

4. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.

5. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. To samo wymaganie dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba, która składa zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną formą lub jednostką organizacyjną poprzez samo wypełnienie danych Formularza oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. Formularz  z danymi do wypełnienia pojawia się w momencie kliknięcia opcji „przejdź do kasy”.

6. Po wypełnieniu formularza, Klient dokonuje ostatecznej akceptacji złożonego przez siebie zamówienia poprzez kliknięcie opcji „płacę i kupuję”. Brak kliknięcia przez Klienta tejże opcji, uniemożliwia zakończenie procesu składanego przez Klienta zamówienia. Klient zostaje poinformowany także o kosztach przesyłki, które są wyszczególnione w podsumowaniu złożonego przez niego zamówienia. 

7. Bez względu na formę składania zamówienia warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie jest akceptacja warunków niniejszego Regulaminu, oraz  zaznaczenie okienka „ złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty”.

8. Sprzedawca niniejszym Regulaminem dodatkowo informuje każdego Klienta, że każde złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

9. Po prawidłowym złożeniu przez Klienta zamówienia w Sklepie, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail, automatyczne generowane przez Sklep potwierdzenie, ze szczegółami złożonego przez niego zamówienia wraz ze wskazaniem kosztów przesyłki.

10. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z oferowanych przez Sklep systemów płatności tj. przez dokonanie przelewu tradycyjnego lub wykorzystanie systemu płatności PayU. Wybór sposobu płatności należy do Klienta.

11. Realizacja zamówień nie powinna przekroczyć 24 godzin. Maksymalny czas realizacji zamówienia nie powinien jednak być dłuższy niż 48 godzin (dla towarów z naszego magazynu).

12. W przypadku braku zamówionego towaru na stanie Sklepu Klient zostanie za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie poinformowany o możliwym terminie realizacji zamówienia. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy realizacji zamówienia, jeśli stan magazynowy towaru uległ wyczerpaniu i nie można określić termin jego realizacji. Anulowanie zamówienia przysługuje także Klientowi jeżeli nie wyraża on zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia.

13. Sprzedawcy przysługuje prawo weryfikacji zamówień. Zamówienia mogą być weryfikowane telefonicznie bądź e-mailowo. W przypadku nie możności przeprowadzenia weryfikacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo  odmowy realizacji zamówienia.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Klienta dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.

15. Zamówienie zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracji bądź w formularzu zakupu bez rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany którychkolwiek z tych danych, Klient ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować je, korzystając ze stosowanego formularza dostępnego na stronie Sklepu. Zabrania się podawania danych niepełnych, nieaktualnych, niekompletnych.

16. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania serwisu bądź dostępu do wybranych usług świadczonych w ramach sklepu.

17. Sklep wystawia fakturę VAT.

18. Od chwili wysłania towaru Klient nie może anulować i zmienić zamówienia.

§ 4

DOSTAWA TOWARU

1. Zakupiony towar jest wysyłany na podany w formularzu adres, chyba że Klient wskazał inny adres dostawy. Towar może zostać wysłany przesyłką kurierską, przesyłką kurierską pobraniową, jak również towar może zostać odebrany osobiście przez Klienta. Wybór sposobu dostarczenia towaru należy do Klienta. 

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Sklepu.

3. Przy zakupie towaru powyżej  2500 PLN netto za przesyłkę towaru do Klienta płaci Sklep.

4. W trakcie odbioru przesyłki Klient ma obowiązek w obecności kuriera sprawdzić stan techniczny przesyłki. Należy zwrócić uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania, a w szczególności taśm zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi, sporządzić protokół szkody z udziałem kuriera i skontaktować się ze Sprzedawcą. Prawidłowe sporządzenie raportu przyspieszy ustalenie, w którym momencie powstała szkoda.

5. W przypadku stwierdzenie przez Klienta, że przesyłka jest uszkodzona, przysługuje mu prawo odmówienia przyjęcia przesyłki. Klient, o fakcie uszkodzenia przesyłki jest zobowiązany poinformować niezwłocznie Sprzedawcę. Informacja może zostać przekazana Sprzedającemu mailowo bądź telefonicznie.

6. W sytuacji, w której uszkodzenia przesyłki nie były widoczne w momencie jej odbierania od kuriera, Klient po stwierdzeniu uszkodzeń  jest zobligowany poinformować przewoźnika Sprzedawcę.

§ 5

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient indywidualny (zwany dalej Konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz. U. 2014 poz. 827), zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Ustawą o prawach konsumenta”. Za klienta indywidualnego (Konsumenta) uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Klientom nie będącym konsumentami w rozumieniu tej definicji w trybie opisanym w niniejszym paragrafie prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

2. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 (czternastu) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa poniżej.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się dla umowy sprzedaży w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazania przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zwarcia.

4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść  lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Jeżeli Konsument nie został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu. W przypadku poinformowania przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Konsumentowi informacji, o tym prawie.

6. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Nadto Sprzedawca informuje, że w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu znajdują się wszelkie informacje dotyczące skorzystania z  prawa odstąpienia od umowy.

7. Sprzedawca informuje, że dla zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wystarczy wysłanie tegoż oświadczenia przed jego upływem.

8. Konsument jest zobowiązany zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać rzecz osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres: ul. Sadowa 40 05-520 Konstancin-Jeziorna

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia do umowy, sposobie i terminie wykonania odstąpienia, jak również o wzorze odstąpienia od umowy.

10. Zamówiony przez Konsumenta towar dostarczany jest w zapieczętowanym opakowaniu. W przypadku, w którym opakowanie towaru zostało przez Konsumenta otwarte po dostarczeniu, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym.

§ 6

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Reklamacja towaru może nastąpić z następujących powodów:

- wady towaru;

- wady powstałej w wyniku dostawy towaru (warunkiem koniecznym przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego).

2. Reklamowany towar należy odesłać na adres Sprzedającego: ul. Sadowa 40 05-520 Konstancin-Jeziorna

3. Przesyłki za pobraniem nie będę odbierane od Klientów. Każdy reklamowany bądź zwracamy towar winien być należycie zabezpieczony przez Klienta, celem jego bezpiecznego dotarcia do Sprzedającego.

4. W przypadku zwrotu towaru jak i jego reklamacji, do każdej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (paragon bądź faktura). Klient odpowiada za dostarczenie przesyłki w sposób pewny i bezpieczny.

5. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę reklamacji towaru, Sprzedawca niezwłocznie ją rozpatrzy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w tymże terminie, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta, jednocześnie wskazując mu możliwy termin rozpatrzenia reklamacji.

6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji nowy towar zostanie wysłany ma koszt Sprzedawcy do Klienta. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca zwróci także Klientowi koszty, jakie poniósł wobec konieczności zareklamowania towaru. Celem zwrotu kosztów przez Sprzedawcę Klientowi, Klient przedstawi Sprzedawcy dokument, który w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, będzie wskazywał na wysokość kosztów poniesionych przez niego związanych z koniecznością zareklamowania zamówionego towaru.

7. Zwrot kosztów na rzecz Klienta, o których mowa w ustęp powyżej, nastąpi w terminie 3 dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta dokumentu potwierdzającego poniesione przez niego koszty związane z reklamacją.

8. Zwrot kosztów na rzecz Klienta w przypadku zwrotu zakupionego u Sprzedawcy towaru, nastąpi w terminie 3 dni.

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie podanym w formularzu zamówienia, przez Administratora danych tj. Sprzedawcę w celu realizacji umowy związanej z składanym przez Klienta zamówieniem Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub aktualizowania. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust.1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe Klienta dokonującego transakcji w Sklepie, za dobrowolną zgodą wyrażoną podczas rejestracji w serwisie bądź podczas składania  zamówienia bez rejestracji, są przetwarzane w celu wystawienia faktury lub paragonu. Dane z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej nie będą udostępniane innym podmiotom. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient Sklepu ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, aktualizowania, a także prawo do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust.1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Sprzedawca wskazuje, że dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym ze Sprzedającym w celu zrealizowania dostawy towaru lub w innym celu w związku z koniecznością prawidłowego wykonania umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

4. Dane Klientów oraz treść ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§ 8

ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedawca może zmienić Regulamin.

2. W przypadku zmiany Regulaminu lub jego poszczególnych części informacja o tym zostanie zamieszczona w aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu z podaniem daty, od kiedy obowiązuje aktualna wersja Regulaminu.

3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta.
Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku jakiejkolwiek niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sprzedającego oraz na każde żądanie Klienta może być dostarczany drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany przez Klienta) bez żadnych dodatkowych opłat. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2016 r.